Дипломные работы бесплатно
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
Заказать
   » Главная  » Пищевая промышленность  » Проектирование колбасного цеха мощностью 12 т готовой продукции за смену. Украина

 


Вступ. 10

1. Техніко-економічне обґрунтування 11

2. Інноваційні пропозиції 17

3. Проектно-технологічна частина 37

3.1. Вибір та обґрунтування асортименту продукції 37

3.2. Аналіз та вибір технологічних схем виробничого процесу 40

3.3. Розрахунок сировини, готової продукції, допоміжних

матеріалів та тари 44

3.4. Розрахунок та добір технологічного обладнання 49

3.5. Розрахунок робочої сили 53

3.6. Розрахунок площ виробничих приміщень 56

3.7. Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення 62

3.8. Розрахунок витрат води, холоду, пари та електроенергії 66

3.9. Організація роботи підприємства 67

3.10. Організація виробничо-ветеренарного контролю 71

3.11. Організація ТХК і КСПУЯП 76

3.12. Автоматизація виробничих процесів 81

4. Безпечність функціонування підприємства 88

4.1. Шкідливі виробничі фактори та методи їх ліквідації 91

4.2. Основи виробничої санітарії 94

4.3. Техніка безпеки при роботі з обладнанням 98

4.4. Розробка заходів з протипожежної безпеки 104

5. Ефективність прийнятих у проекті рішень 107

5.1. Розрахунок проектної потужності підприємства 107

5.2. Розрахунок чисельності працівників і витрат на оплату

труда 111

5.3. Розрахунок поточних витрат 116

5.4. Розрахунок суми інвестицій, необхідної для реалізації

проекту 124

5.5. Розрахунок річної суми прибутку, необхідної для

відшкодування інвестиційних витрат в нормативний термін

окупності (без дисконтування) 127

5.6. Розрахунок основних економічних показників підприємства

на перші 2 роки роботи ( до досягнення проектної

потужності) з урахуванням дисконтування 128

Висновки 131

Перелік посилань 134

Додатки 137

Додаток А. Асортимент продукції, що виробляється 138

Додаток Б. Специфікація 143

У сучасних економічних умовах дуже гостро стоїть проблема забезпечення випуску якісної продукції за певну ціну. Споживачі в своїх очікуваннях сьогодні стали вимогливішими. Змінився і сучасний ринок товарів масового попиту – необхідний великий асортимент продукції хорошої якості. Існують різні показники якості продукції, кожен їх яких повинен відповідати певним вимогам або очікуванням споживачів. В світлі вищевикладеного до розробки нового асортименту продукції треба підходити з урахуванням вимог замовника і споживача: якісна продукція – ціна – витрати на виробництво – попит – реалізація.

Основними задачами сучасної технології є рішення проблем якості харчових продуктів, забезпечення їхньої безпеки, раціональне використання сировини, створення екологічно нешкідливих процесів, скорочення енерговитрат.

Стабільність виробничо-економічного стану підприємств м'ясної галузі, їх здатність до виживання в умовах конкуренції здебільшого визначається, як показує досвід, рівнем якості вироблюваної продукції та її вартості.

Сучасні технології виробництва м'ясних продуктів розвиваються в двох рівнозначних напрямках. Перше зв'язано зі збереженням і виробництвом традиційної, «стандартної» продукції. Друге - з випуском нових видів готової м'ясної продукції.

Ці напрямки поєднує, з одного боку, використання новітнього устаткування, з іншого боку - різноманітних добавок і інгредієнтів.

У цьому дипломному проекті спробуємо спроектувати підприємство м’ясо переробної галузі, яке буде випускати ковбасні вироби класичного асортименту.

1. Буянов А.С., Рейн Л. М., Слепченко Й. Р., Чурилин Й. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. - М.: "Пищевая промышленность" 1979, - 248 с.

2. Віннікова Л.Г. Теорія і практика переробки м'яса. – Ізмаїл: СМИЛ, 2000.

3. ВСТП 6. 02-87 "Санітарні і ветеринарні вимоги до проектування підприємств м'ясної промисловості".

4. Гончаров Г.І. Технологія первинної переробки худоби і продуктів забою: Навч. посібник - К.: НУХТ, 2003.

5. Гороховый протеиновый изолят как альтернатива препаратам сои / Кристоф Вербраух – Мясное дело, №9 2006.

6. ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое описание документа. Общин требования й правила составления".

7. ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень".

8. ДБН Б. 2.4-3-95 "Генеральні плани сільськогосподарських підприємств".

9. Довідник технолога громадського харчування. - М. Економіка, 1984

10. Домарецький В.А., Златєв Т.П. Екологія харчових продуктів - К.: Урожай, 1993- 192 с.

11. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових продуктів: Підручник / за ред. д-ра техн. наук., проф. А.І.Українця. - К.: НУХТ, 2003.-572с.

12. ДСТУ 4436:2005. Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м’ясні. Загальні технічні умови.

13. Использование микрокристалической целлюлозы для стабилизации качественных характеристик мясных продуктов / Коновалов К.Л., Шулбаева М.Т. - Всё о мясе, январь 2006

14. Кіптела Л.В. Автоматизація виробничих процесів. – Харків: 2002

15. Кретов М.А. Устинова А.В. Белякина Н.Е. и др. Конина как перспективное сырьё для производства детских мясных консервов // Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья. – 2005. - №2.

16. Курочкин А.С. Организация производства. Учебное пособие. - К.: МАУП, 2001.-216 с.

17. Методичні вказівки до виконання розділу «Автоматизація виробничих процесів» у дипломному проекті. –ХДАТОХ, 2000

18. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів напряму підготовки 0917 "Харчова технологія та інженерія" освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст професійного спрямування "Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса". – Харків, 2007.

19. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 0917 "Харчова технологія та інженерія" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр професійного спрямування "Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса". – Харків, 2007.

20. Назаров Н.И. Общая технология пищевых производств. -М.: Лег. Пищ. Промышленность.

21. Новое проедложение для замены основного сырья в мясопереработке – рисовая мука эксрузионной обработки – КЭР / Накова О. – Мясной бизнес, декабрь 2006.

22. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992.

23. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЗИ, 1990. - 650 с.

24. Одарченко М.С. Охорона праці на підприємствах харчування. – Харків: ХДАТОХ, 2001.- 444 с

25. Организация, планирование и управление производством на предприятиях пищевой промышленности / Под ред. Р.В. Кружковой - 5-е узд.перер. й доп. - М.: Агропромиздат, 1985. - 486 с.

26. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Общая технология мяса и мясопродуктов.- М.: Колос, 2000..

27. Руководство по детскому питанию / Под ред. В.А. Тутельана. И.Я. Коня – М.: МИА, 2004.

28. СН 245-71 "Санітарні норми проектування промислових підприємств".

29. Справочник технолога колбасного производства / И.А.Рогов, А.ГЗабашта, Б.Е.Гутник й др. - М.: Колос, 1993.

30. Технологія продукції харчових виробництв: Навчальний посібник / Заред. д-ра техн. наук., проф. Ф.В. Перцевого. - Харків: ХДУХТ, 2006. -318с.

31. Тимощук И.И. Загальна технологія м'яса і м'ясопродуктів. - Київ: Урожай, 1992.- 159с.

32. Устинова А.В., Кретов М.А. Мясные консервы для питания детей с учетом религиозных традиций // Мясная индустрия. – 2006. - №12. – С. 28-30.

33. Устинова А.В., Лазутин Д.А. Перспективы использования мяса страуса в детском питании // Все о мясе. – 2006.-№4. – С. 16-18.

34. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. - М.: Пищепромиздат, 1979.-479с

35. Филипов А.Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990.-240 с.

36. Функционально-технологические свойства гидроколлоидов и их применение при производстве колбас / Тимченко Л.Я. – Мясной бизнес, октябрь 2006.

37. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии. Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: МАРТ, 2001. - 544 с.

38. Яковлева С.В., Школьникова Е.Ф. Охрана труда в общественном питании: Учебник для технол. фак. торг. вузов. – М.: Экономика, 1982.160 с

Примечаний нет.

 

Дисциплина: Пищевая промышленность